Издадени учебници и учебни пособия от академичня състав на катедрата и съавторство

  • Клиничната практика на студентите – медицински сестри
  • Справочник по здравни грижи
  • Гериатрия
  • Вътрешни болести. Ръководство  за  специалисти по здравни грижи
  • Вътрешни болести – учебник за студенти медици V-ти медицински курс и стажант лекари
  • Дерматология - учебник за следдипломна квалификация
  • Патофизиологични и клинични промени при стареене
  • Спешна кардиология
  • Кардиология