Преподавани учебни дисциплини от академичния състав на катедрата във Факултет „Здравни грижи”

  • Вътрешни болести
  • Нервни болести
  • Кожни болести и венерология
  • Гериатрия
  • Философия и въведение в сестринските грижи. Теоритични основи
  • Практически основи на сестринските грижи
  • Лечебно хранене
  • Принципи и методика на обучение
  • Учебна  практика