Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата в други основни звена на МУ - Плевен

  • Акушерство и гинекология
  • Педиатрия
  • Неонатология
  • Обучение на стажант-лекари
  • Обучение на лекари-специализанти