Преподавани учебни дисциплини от академичния състав на катедрата

Преподавателският състав на катедрата е ангажиран с преподаване във всички факултети и медицинския колеж на Медицински университет- Плевен.

 Преподаваните дисциплини са:

1) клинична лаборатория :

 • факултет медицина – англоезично обучение
 • факултет медицина- българоезично обучение
 • факултет обществено здраве
 • факултет здравни грижи

2) лабораторна техника и апаратура:

 • медицински колеж

3) биохимия и патобиохимия

 • медицински колеж

4) клинична имунология

 • факултет медицина – англоезично обучение
 • факултет медицина- българоезично обучение
 • медицински колеж- СИД
 • медицински колеж- учебна клинична практика по Лабораторна имунология

5) клинична алергология

 • факултет медицина – англоезично обучение
 • факултет медицина- българоезично обучение

6) алергични проблеми при рехабилитационни и физиотерапевтични процедури

 • факултет обществено здраве

7) грижи в алергологията

 • факултет здравни грижи

8) околна среда и алергични заболявания

 • факултет обществено здраве

9) репродуктивна имунология

 • факултет медицина – англоезично обучение
 • факултет медицина- българоезично обучение