Материално-техническа база на катедрата

  • Две учебни зали и оборудвана клинична лаборатория за занятията в сектор Клинична лаборатория;
  • Три учебни зали за занятията в сектор Клинична имунология и алергология;
  • Оборудвана имунологична лаборатория;
  • Презентации, мултимедия и други съвременни технически средства за обучение.
  • Студентите от всички специалности, обучавани в катедрата имат достъп до компютърните зали на Библиотеката като ползват он-лайн данни и информация от Интернет за поставените проблемни задачи.