Сектор "Неврохирургия"

Секторът по Неврохирургия е създаден към Неврохирургичната клиника на УМБАЛ „Г. Странски”. Клиниката  е създадена още през 1974 г. от проф. Кючуков. Помещава се в самостоятелна сграда на бул. Г. Кочев 8А, която е част от І-ва Клинична база. 

 

Клиниката разполага със самостоятелен операционен блок с две операционни зали, оборудвани в съответствие с изискванията на световната федерация на неврохирурзите за добра клинична практика.

Операционните зали за неврохирургични операции са оборудвани с пневматичен high-speed краниотом, последно поколение оперативен микроскоп, интраоперативна “real-time” ултрасонография с ултразвук, С-рамо. Клиниката  има и  самостоятелна неврореанимация с 6 легла.

Приемат се болни по всички неврохирургични пътеки в следните направления:

  • Детска неврохирургия
  • Онконеврохирургия
  • Спинална неврохирургия
  • Съдова неврохирургия
  • Невротравматология.

В клиниката работят достатъчен брой специалисти по неврохирургия според изискванията ”Медицински стандарт по неврохирургия”