Преподавани учебни дисциплини от академичния състав на катедрата

  • кардиология;
  • пулмология;
  • болести на обмяната;
  • ревматология.

Обучението по кардиология, пулмология, болести на обмяната и ревматология се провежда със студентите в VII  и VIII  семестър.  Кардиология се изучава един семестър и половина, а останалите специалности по един семестър. Със стажант – лекарите се провежда стаж по кардиология. Tе дават възможност на студентите да усвоят фундаменталните основи на интерната, диагностиката, клиничния анализ на медицинската информация и принципите на лечение на  болните. Студентите от IV курс придобиват изискуемия минимум от практически умения в работна обстановка, при леглото на болния. Като стажант лекари, те участват пълноценно в диагностично-лечебната   дейност. В катедрата се извършва паралелно и англоезично обучение. Провежда се и проблемно базирано обучение.