Основни направления на изследователската работа на катедрата

  • исхемичната болест на сърцето;
  • артериалната хипертония;
  • ритъмните нарушения;
  • метаболитния синдром
  • захарния диабет;
  • ХОББ;
  • пневмонии;
  • дихателна недостатъчност.

Част от натрупаният опит е публикуван в Eur. jurnal of cardiology, British Journal of Cardiology, The Lancet и др. В резултат на интензивната научна работа в катедрата за последните три години има защитени четири доктората - два в областта на кардиологията и два в областта на пулмологията. Към катедрата разрабтват своите дисертации 10 докторанта - редовни и на самостоятелна подготовка.