Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата

  • Очни болести
  • Ушно-носно-гърлени болести
  • Орална хирургия