Административно обслужване на учебния процес

Служителите от Студентската канцелария на Факултет “Медицина” извършват следните основни дейности:

  • участие в провеждането на КСК;
  • записване на новоприетите студенти, разпределение по групи и изготвяне на списъци;
  • записване на преминаващите в по-горен курс студенти и определяне на студентското положение въз основа на решенията на Декански и Ректорски съвет;
  • изготвяне на учебни разписи, изпитни графици и изпитни протоколи;
  • издаване на уверения, удостоверения, академични справки, служебни бележки и други документи, отразявящи студентския статус;
  • приемане на молби от студентите и представяне на Декана на факултета или Ректора за разглеждане и решаване;
  • изготвяне на справки, свързани със студентското положение, предназначени за служби и институции като МВР, МОН, МЗ и др.;
  • изготвяне на дипломите на завършилите студенти и приложенията към тях;
  • потвърждаване на издадените от ФМ при МУ-Плевен дипломи и други документи пред МОН, МЗ и чуждестранни институции;
  • издаване на академични справки, удостоверения, дубликати на дипломи на завършилите МУ-Плевен лекари.