Структура

Студентска канцелария на Факултет “Медицина” е спомагателно звено към факултета, което работи автономно по специфичните въпроси на учебната работа под прякото ръководство на Декана и Зам. Декана на факултета.
С цел оптимизиране функционирането на Студентска канцелария на ФМ, служителите в нея са разделени на Експерти българоезиково и Експерти англоезиково обучение, като дейността им се организира и координира от Началник Студентска канцелария.


Офисите на Началник Студентска канцелария и експертите в Студенска канцелария се намират на Бул. “Христо Ботев” № 74.