Основни направления на изследователската работа на катедрата

 • Регулация на артериалното налягане при плъхове с променен ендокринен фон.
 • Пресорен отговор на ангиотензин II и вазопресин след въвеждането им в латералните мозъчни вентрикули и медианната еминенция на хипоталамуса при различни породи плъхове.
 • Влияние на променения ендокринен фон върху централния пресорен ефект на ангиотензин II и вазопресин.
 • Иновационни подходи в медицинското образование.
 • Сетивно-двигателна адаптация и функционална организация на рязко развито изометрично усилие на ръкохвата.
 • Влияние на възрастта върху зрително-мануалната адаптация към зрителни деформации.
 • Физиологични, клинико-фармакологични и психологични аспекти на болката.
 • Патогенеза на тромбообразуването.
 • Роля на тимуса като ендокринен орган в патогенезата на атеросклерозата, тромбообразуването, нарушения на хомеостазата.
 • Морфологични и биохимични промени в съдовата стена при стареене.
 • Участие на оксидативния стрес и някои микроелементи (цинк и селен) в патогенезата на артериалната хипертензия в експериментални и клинични условия.
 • Участие на локалните ренин-ангиотензинови системи  в патогенезата на артериалната хипертензия и нейните усложнения.
 • Eкспресия на тестикуларния ангиотензин-конвертиращ ензим  при  патологични състояния в експеримент.
 • Металопротеинази и съдова стена.
 • Вазоактивни пептиди.