Мисия

Мисията на факултет „Фармация” е да удовлетвори дефицита на кадри с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Фармация” в областите на Северозападна и Централна Северна България.

Предлаганите теоретични знания и практическа подготовка са фокусирани както към повишаване на качеството на фармацевтичните грижи чрез изграждане на концепцията за комплексна извънболнична лекарска и фармацевтична помощ, така и към удовлетворяване на дългосрочните нужди на фармацевтичната индустрия чрез изграждане на специалисти по фармацевтично производство, клинични изпитвания, фармакологична бдителност, фармацевтичен маркетинг, регистрационни процедури, лекарствена политика и оценка на здравните технологии.