Образователни цели

Образователни цели. Мисията на Факултет „Фармация” към МУ-Плевен и необходимостта от подготвени магистър-фармацевти обуславят следните образователни цели:

  1. Теоретично и практическо обучение на съвременно ниво, отговарящо на световните стандарти за специалността „Фармация” – редовно обучение за образователно-квалификационна степен „магистър” и професионална квалификация „магистър-фармацевт”.
  2. Обучение на докторанти за получаване на образователна и научна степен „доктор”.
  3. Следдипломно обучение на специалисти.

- Приоритети в обучението. Приоритетите в обучението на студентите във Факултет „Фармация” към МУ-Плевен са фокусирани в следните области:

  1. Организиране и провеждане на образователния процес в съответствие със съвременните изисквания за качество, съгласно националните и международни стандарти на конкурентна образователна среда.
  2. Поддържане и развитие на въведения съвременен модел на взаимодействие между преподаватели и студенти в образователния процес при засилване на автономността и отговорността на студентите.
  3. Утвърждаване на Факултет „Фармация” към МУ-Плевен като регионален, национален и европейски образователен и научно-изследователски център в областта на високите технологии и техните приложения в образованието, медицината, фармацевтичната индустрия и общественото здраве.
  4. Въвеждане на нови научни направления и теми в интердисциплинарната изследователска дейност за пълноценно реализиране на университетския потенциал и ефективно участие в пазара на изследователския труд.
  5. Акцент върху използването на новите информационни и комуникационни технологии в образователната, изследователската и административната дейност.