Административно обслужване на учебния процес

Студентската канцелария на Факултет по Фармация е спомагателна административна  структура, която работи под прякото  ръководство на Декана на Факултета и методичното съгласуване с Учебен отдел на МУ-Плевен. Канцеларията осъществява дейността си, съобразно законовите изисквания за организацията на висшето образование и в постигане на следните основни цели по отношение на студентите от специалност”Фармация”:

 • Организация на учебния процес във Факултета;
 • Административно обслужване на студентите;
 • Поддържане и съхраняване на учебна документация-архивирането иунифицирането й.

В изпълнението им служителите от Студентска канцелария , съвместно с колегите си от структурите в направление “Учебна дейност” активно се включват в:

 • Организацията  и провеждането на кандидатстудентските кампании във Факултета, съгласувана с тази в другите основни звена на МУ;
 • Цялостна организация на учебната дейност- от записване на новоприети студенти до дипломирането им;
 • В съответствие с психологическите изисквания за общуване, подпомага студентите при разрешаване на проблеми от различен характер  в учебната им дейност. Анкетира студентите   с цел подобряване на качеството на обучение; 
 • Изготвяне на учебна документация ( учебни разписи, изпитни графици и протоколи, водене на студентски досиета, оформяне на студентски книжки и др.); отчетността й в съответствие с Наредбата за единни държавни изисквания, архивирането й;
 • Следи за своевременното и пълноценно  отразяване в учебната документация на данните за проведени изпити от преподавателите;
 • Подготовка на  справки, свързани със студентския статус, на академични справки, уверения, удостоверения, дипломи и дубликати на дипломи и други документи;
 • Съдейства за решаване на студентско положение пред ръководните университетски структури и съгласно изискванията на Правилника за организацията на учебната дейност в Медицински университет-Плевен;
 • Под ръководството на Декана, осъществява координиращи функции с ръководствата на катедрите в състава на ФФ;

Обобщаване на статистически данни на студенти и преподаватели и представянето им пред институции извън МУ;