Сектор "Химия"

 

Научно-преподавателският състав на сектора включва професор, двама доценти и седем асистенти. Четирима от преподавателите са с придобита втора специалност по „Теоретични основи на Медицинската химия“.

Секторът е акредитиран от Националната агенция по акредитация за обучение на докторанти за ОНС „Доктор” по докторска програма Аналитична химия.

 

 

 

В сектор „Химия” се провеждат лекции и практически упражнения по следните дисциплини:

 1. Химия за студенти по „Медицина“ на български и английски език във Факултет Медицина на МУ-Плевен
 2. Обща и неорганична химия за студенти по „Фармация“ във Факултет Фармация
 3. Аналитична химия за студенти по „Фармация“ във Факултет Фармация
 4. Органична химия за студенти по „Фармация“ във Факултет Фармация
 5. Физикохимия за студенти по „Фармация“ във Факултет Фармация
 6. Санитарна химия за студенти от специалност „Опазване и контрол на общественото здраве“ във Факултет по обществено здраве;
 7. Органична, неорганична и аналитична химия за студенти от специалност „Медицински лаборант“ в Медицински колеж към МУ-Плевен
 8. Неорганична химия за студенти от специалност „Помощник фармацевт“ в Медицински колеж към МУ-Плевен
 9. Аналитична химия за студенти от специалност „Помощник фармацевт“ в Медицински колеж към МУ-Плевен
 10. Органична химия за студенти от специалност „Помощник фармацевт“ в Медицински колеж към МУ-Плевен
 11. Лекционен курс по Химия за чуждестранни студенти в подготвителен курс към Департамента за езиково специализирано обучение (ДЕСО) на МУ-Плевен - на български и на английски език.