Основни направления на изследователската работа на катедрата

 

  • Приложение на физични методи за установяване на пространствената структура на природни и синтетични органични съединения;
  • Метаболизъм, синтез и стереохимия на билирубинови аналози;
  • Микроелементни и клинико-лабораторни изследвания при различни заболявания и състояния;
  • Синтез и характеристика на вещества с детоксикационна и дезинфекционна активност;
  • Изследване на наследствени фактори за тромбофилия при рискови пациенти с венозни тромбози/тромбоемболизъм;
  • Изследване на унаследени и придобити причини за репродуктивни неудачи;
  • Неензимно гликиране на белтъците – биохимични характеристики и фармацевтично повлияване на процеси с цел профилактика на късните усложнения на захарния диабет;
  • Определяне връзката между статуса на малнутриция и хроничното възпаление при пациенти с ХОББ.
  • Биологични свободно-радикални процеси в системи в норма и патология.