Сектор "Медицинска физика и биофизика"

Катедра „Медицинска физика и биофизика“, понастоящем сектор, е създадена през 1974 г. заедно с основаването на Медицински факултет в град Плевен. Академичният състав на сектора включва проф. Маргарита Александрова, проф. Константин Балашев, ас. Илияна Дамянова, пр. Виктория Върбанова и пр. Филип Маринов.

E-mail:  physics_biophysics@mu-pleven.bg

Катедра „Медицинска физика и биофизика“, понастоящем  сектор, е създадена през 1974 г. заедно с основаването на Медицински факултет в град Плевен. Научно- преподавателският състав на сектора включва проф. Маргарита Александрова, проф. Константин Балашев, проф. Косто Вълов Митов, д.мат.н., ас. Илияна Дамянова, ас. Филип Маринов и пр. Виктория Върбанова.

Научната дейност на сектор „Медицинска физика и биофизика“ е в областта на свободно-радикалната биология и медицина. Сътрудници на сектора са публикували повече от 500 научни статии и съобщения, много от които в престижни чуждестранни списания с импакт фактор. От създаването на сектора до днес са защитени седем докторски дисертации.

Избрани научни публикации на преподаватели в сектора:

 1. Бочев  П,   Цветков   Н.   Свободно-радикални   увреждания.   Перспективи   на антиоксидантната им профилактика и терапия, Амадеус, София, 2000 - първата публикувана в България научна монография за ролята на оксидативния стрес в норма и патология.
 2. Aлександрова  М.   Роля   на   оксидативния   стрес   в   процеса   на   стареене.  В: Патофизиологични и клинични промени при стареене, под редакцията на доц. д-р Денко Страшимиров, Монография, Издателски център, МУ-Плевен, 2008; 43-74.
 3. Alexandrova M, Bochev P. Oxidative stress during the chronic phase after stroke, Free Radical Biology And Medicine, 2005; 39(3): 297-316 – a review article, ranked ninth among the Top 25 2005 Hottest Artic
 4. Alexandrova M, Bochev P. Oxidative Stress in Stroke. Chapter 15, 2007; 15:307- In: Oxidative Stress and Neurodegenerative Disorders. Edited by G. Ali Qureshi and S. Hassan Parvez, ELSEVIER B.V., HOLLAND, 2007.
 5. Alexandrova  What  happens  with  ageing:  decline  or  remodeling  of  opsonin- independent phagocyte oxidative activity? LUMINESCENCE, 2009; 24(5): 340-347. Bochev P. Antioxidants and oxidative stress. Monograph, Publishing Center, Medical University - Pleven, 2013.
 6. Alexandrova M, Danovska Serum C-reactive protein and lipid hydroperoxides in predicting short-term clinical outcome after spontaneous intracerebral hemorrhage, JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, 2011; 18: 247-251
 7. Alexandrova M, Danovska Cognitive impairment one year after ischemic stroke: predictors and dynamics of significant determinants. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2016; 46: 1366-1373.

Преподавани дисциплини от академичния състав на сектора:

Секторът провежда обучение на български и/или английски език по дисциплините:

 • Медицинска физика /за медици/
 • Биофизика
 • Физика и биофизика /за фармацевти/
 • Медицинска апаратура в сестринската практика
 • Медицинска апаратура в акушеро-гинекологичната практика
 • Биомеханика
 • Обща физика за подготвителен курс
 • Медицинска физика /за мед. козметика/
 • Висша математика /за фармация/

Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на сектора:

Преподаватели от сектора са автори и съавтори на редица учебни помагала:

 1. Alexandrova M,  Magrisso    Biophysics  Laboratory  Manual,  Publishing  Center, Medical University-Pleven, 2011, ISBN 978-954-756-102-1.
 2. Александрова  М,   Магрисо   М.    Биофизика.   Ръководство   за   лабораторни упражнения и работна тетрадка, ИЦ МУ-Плевен, 2014, ISBN 978-954-756-149-
 3. Bochev P.  Biomedical   physics.  Textbook  for  medical  and  pharmacy  students, Publishing Center, Medical University-Pleven, 2015, ISBN 978-954-756-174-
 4. Alexandrova M.  Medical  Physics  Practice  book.  Test  questions  and  problems, Publishing Center, Medical University-Pleven 2015, ISBN 978-954-756-169-
 5. Alexandrova Biophysics Practice book. Test questions and problems, Publishing Center, Medical University-Pleven, 2016, ISBN 978-954-756-191-5.
 6. Alexandrova  Medical  Physics  Laboratory  Manual  and  Workbook.,  Publishing Center, Medical University-Pleven, 2019 ISBN 978-954-756-223-3.
 7. Александрова М. Медицинска физика. Ръководство за лабораторни упражнения и работна тетрадка, ИЦ МУ-Плевен, 2020, ISBN 978-954-756-245-