Сектор "Предклинични и клинични науки"

Секторът административно е обособен през септември 2021 г. Ръководи се от доц. Силвия Цветкова, д.пс.

Обхваща научни направления от областта на предклиничните и клинични науки. Преподаването в Сектора обхваща студентите от специалностите Медицина, Фармация, Медицинска сестра, Акушерка, Медицински лаборант, Помощник фармацевт, Опазване и контрол на общественото здраве, Медицинска рехабилитация и ерготерапия, Управление на здравните грижи, Социални дейности в здравеопазването, Обществено здраве и здравен мениджмънт.

Преподавател в направление „Предклинични науки“ е доц. Силвия Цветкова, д.пс., която от 2006 г. осъществява преподаване на дисциплини в областта на педагогиката и психологията в структурни звена на Медицинския университет и Медицинския колеж. Освен преподавателската си дейност, провежда квалификационни курсове към СДО при МУ, осъществява консултиране на обучаващи се и преподаватели от университета. Доц. Цветкова участва като гост-лектор в други университети, звена на МУ и професионални общности.

В сектор „Предклинични и клинични науки“ е преподавател ас. Дора Стефанова Трифонова, дбт, която участва в преподаването на дисциплините „Фармацевтични биотехнологии“ и „Фармакогнозия – II част“ към факултет „Фармация“ и Медицински колеж. Научните интереси са насочени в областта на фитохимията и биологичната активност на лечебните растения. Ас. Трифонова е отговорник по учебната работа в Сектора и лице за контакт при работа на преподавателите в СЕДО. Активно участва в проекти към МУ-Плевен, изготвяне на публикации в съавторство, успешно осъществява системна комуникация със студентите.

Преподавател в направление „Клинични науки“ е доц. д-р Павлина Йорданова Лалева, д.м., която има придобита специалност по ”Клинична лаборатория” (1985 г.). Ръководител Катедра „Медицинска Физика, биофизика, предклинични и клинични науки“. Научните й интереси са в областта на клиничната химия, съвместни изследвания и научни разработки с колективи от клиничните звена кардиология, нефрология, педиатрия и др. В преподавателската си работа прилага познания и опит в работата си с различни анализатори в клиничната лаборатория.

В същото направление е д-р Валерия Рачева, която е асистент в Сектора от 2018 г. и има придобита специалност „клинична лаборатория“ (2012). Научни й интереси са в областта на клиничната лаборатория, внедряване на нови и съвременни методи за лабораторна диагностика. Д-р Рачева участва развива научно-изследователска дейност, като член на научно- изследователски проект към МУ-Плевен.

В „Клинични науки“ от м.май 2022 г. е привлечена като асистент д-р Красимира Цонева.

Издателска дейност

Издадени учебници и глави от научни ръководства:

 • Цветкова, С., Андрагогика, 2013, ИЦ, МУ-Пл., с.163; ISBN:978-954-756-131-1
 • Цветкова, С., Психология на управлението, 2014, ИЦ, МУ-Пл., с. 247; ISBN:978-954-756-144-1
 • Цветкова, С., Увод в психологията, 2013, ИЦ-МУ, Пл., ISBN 978-954-756-139-7
 • Цветкова, С., Обща педагогика-избрани теми, част I, Учебно ръководство, 2011, ИЦ МУ- Плевен, ISBN 978-954-756-107-6
 • Цветкова, С., Д. Григорова, Поддържаща психотерапия, Психологични и психиатрични терапевтични подходи, Национално Клинично Ръководство: Психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията, 2015, с. 36-41; ISBN: 978-619-7094-17-6
 • Цветкова, С., К. Виткова, Поведение при наркотична зависимост, Национално Клинично Ръководство: Психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията, 2015, с. 75-79; ISBN: 978-619-7094-17-6
 • Цветкова, С., К. Виткова, Промени в начина на живот (хранене, затлъстяване и физическа активност), Национално Клинично Ръководство: Психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията, 2015, с. 80-88; ISBN: 978-619-7094-17-6

Научни интереси

Научните интереси на преподавателите в сектора са многоаспектни.

 • Стимулиране изграждането на "гъвкави" умения при студентите при подготовката им за професионално общуване и реализация
 • Апробиране възпитателни и иновативни подходи при преподаването и взаимодействието със студентите, в контекста на съвременните изисквания във висшето образование
 • Провеждане научноизследователска и научно-теоретична дейност в областта на предклиничните и клинични науки
 • Участия в проектни инициативи в МУ-Плевен, общински и неправителствени звена и структури

Резултатите от научните изследвания и дейности на преподавателите са намерили реализация в редица публикации в наши и чужди списания, като се използват същевременно и в учебния процес.

Преподавани дисциплини

 • Андрагогика
 • Педагогика
 • Психология
 • Психология на анормалното развитие
 • Психология на управлението
 • Специална педагогика
 • Социална психология
 • Разстройства от аустичния спектър
 • Комуникативни техники и умения
 • • Клинична химия