Резултати от проведени анкетни проучвания за периода 2017-2018 год.

Проведени анкетни проучвания във факултет „Фармация“ през 2017 г.

1.Анкетна карта № 02-02: ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ ОТНОСНО КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИТЕ И ТЯХНАТА АДЕКВАТНОСТ СПРЯМО НУЖДИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

2.Анкетна карта № 03-01: ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРАНИ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ „АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА” И „ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА”, ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ И ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

3.Анкетна карта № 03-01: ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРАНИ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ „БИОЛОГИЯ” И „ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ”, ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ И ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

4.Анкетна карта № 03-01: ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРАНИ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ „ЛАТИНСКИ ЕЗИК” И „БИОЕТИКА”, ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ И ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

5.Анкетна карта № 03-01: ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРАНИ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ „ВИСША МАТЕМАТИКА”, „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” И „ФИЗИКА И БИОФИЗИКА”, ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ И ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

6.Анкетна карта № 03-01: ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ФАРМАЦИЯ“ И ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ В МУ-ПЛЕВЕН

7,Анкетна карта № 03-02: ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ФАРМАЦИЯ“ ОТНОСНО ЦЯЛОСТНОТО ОБУЧЕНИЕ, ПРОВЕЖДАНО ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ИМ, II курс

 

Проведени анкетни проучвания във факултет „Фармация“ през 2018 г.

 Анкетна карта № 03-01: ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРАНИ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ „АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ”, „ФИЗИКОХИМИЯ С КОЛОИДНА ХИМИЯ” И „МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА ” И ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ И ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

Анкетна карта № 03-01: ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРАНИ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ „БИОЛОГИЯ” И „ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ”, ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ И ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

Анкетна карта № 03-01: ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРАНИ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ „ВИСША МАТЕМАТИКА”, „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” И „ФИЗИКА И БИОФИЗИКА”, ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ И ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

Анкетна карта № 03-01: ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРАНИ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ „ПАТОАНАТОМИЯ” И „ПАТОФИЗИОЛОГИЯ”, ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ И ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

Анкетна карта № 03-02: ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ФАРМАЦИЯ“ ОТНОСНО ЦЯЛОСТНОТО ОБУЧЕНИЕ, ПРОВЕЖДАНО ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ИМ, I курс

Анкетна карта № 03-01: ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРАНИ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ „АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА” И „ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА ” И ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ И ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

Анкетна карта № 03-01: ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРАНИ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ „ОРГАНИЧНА ХИМИЯ” И „БИОХИМИЯ”, ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ И ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

Анкетна карта № 03-01: ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРАНИ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ „ЛАТИНСКИ ЕЗИК” И „БИОЕТИКА”, ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ И ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

Анкетна карта № 03-01: ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРАНИ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ „МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ”, „ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА” И „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК”, ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ И ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

Анкетна карта № 03-01-01: ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ФАРМАЦИЯ“ ОТНОСНО ТЯХНАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПРОВЕДЕНАТА УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА, III курс