Мисия

Мисията на Факултет “Обществено здраве” при МУ-Плевен е да участва в подобряването и поддържането на популационното здраве чрез:

  • интегрирано мултидисциплинарно обучение и подготовка на студентите за ролята на водещи професионалисти в областта на общественото здраве, здравния мениджмънт, промоцията на здравето, превенцията, контрола и рехабилитацията на заболяванията;
  • задълбочено научно изследване на съвременните проблеми на общественото здраве и здравните грижи и ръководство при прилагане на установените находки за формиране на обществената здравна политика и усъвършенстване на практическите дейности по здравни грижи;
  • осигуряване на консултации и експертни услуги в областта на общественото здраве и здравните грижи на местните, регионални и национални здравни и обществени институции и организации.