Образователни цели

Факултет “Обществено здраве” осъществява обучение в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование (ПМС 162/23.07.2002 г.) и Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ПМС 125/24.06.2002 г.) от област на науката „Здравеопазване и спорт” – шифър 7, в професионално направление „Обществено здраве” – шифър 7.4, както следва:

1. "Бакалавър" по специалностите:

2. Магистър по специалностите: