Структура

В структурата на факултета са обособени седем катедри:

 1. Катедра "Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина"
 • сектор "Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания"
 • сектор "Медицина на бедствените ситуации"
 1. Катедра "Обща медицина, съдебна медицина и деонтология"
 • сектор "Обща медицина"
 • сектор "Съдебна медицина и деонтология"
 1. Катедра "Психиатрия и медицинска психология"
 2. Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“
 3. Катедра "Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии"
 4. Катедра "Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт"
 • сектор "Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия"
 • сектор "Физическо възпитание и спорт"
 1. Катедра "Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации"
 • сектор "Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания"
 • сектор "Медицина на бедствените ситуации"