Административно обслужване на учебния процес

Служителите от Студентската канцелария на Факултет “Обществено здраве” обслужват административно студентите от бакалавърските и магистърските програми на ФОЗ: “Управление на здравните грижи”, „Обществено здраве и здравен мениджмънт”,                       „ Кинезитерапия“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Опазване и контрол на общественото здраве” и „ Социални дейности в здравеопазването“, като извършва следните основни дейности:

  • организиране и осъществяване на записването на новоприетите студенти;
  • записване на преминаващите в по-горен курс студенти;
  • подготовка на студентските книжки и личните карти и представяне на Декана за подпис;
  • подготвяне на изпитните протоколи съгласно изпитните графици на отделните групи и курсове;
  • издаване на уверения, удостоверения, академични справки, служебни бележки и други документи, свързани със студентския статус и ги предоставят за подпис на Декан/ Зам.Декан и/или Ректор;
  • ежемесечно подаване на информация на Учебен отдел на Университета за лицата, които подлежат на здравно осигуряване от висшето училище и справка за прекъснали, напуснали и новоприети студенти;
  • приемане на молби и жалби от студентите, изготвяне на справки и необходимата обработка и представяне на Декан / Зам.Декан на факултета, или Ректор за разглеждане и решаване;

изготвяне на дипломите на завършилите студенти и приложенията към тях.