Функции

Студентска канцелария на Факултет “Обществено здраве” е основно структурно звено, което съвместно с другите студентски канцеларии подпомага дейността на Учебен отдел на Университета.

Канцеларията на ФОЗ осъществява специфична дейност по организиране и администриране на учебния процес и обслужва студентите от всички специалности на Факултета.

За постигане на учебните цели на Университета и Факултета, Студентската канцелария на ФОЗ реализира следните основни функции:

  • Организиране и провеждане на кандидатстудентска кампания за всички специалности на ФОЗ;
  • Цялостно организиране на учебния процес и изготвяне на учебните разписи и изпитните графици;
  • Организиране и поддържане на цялостната учебна документация и административно обслужване на студентите от Факултета по специалности;

Периодично проучване и анализ на мнението на студенти и потребители на специалистите, подготвяни от ФОЗ за организацията и качеството на учебния процес и съответствието на подготвените специалисти на обществените потребности.