Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

 • Хигиена и екология. І том, П/р Д Цветков, 2000г.
 • Терминологичен речник по хигиена и медицинска екология.  Б. Стефанов, 2003
 • Трудова медицина и професионални болести. ІІ том, П/р Д. Цветков, 2005г.
 • Законодателство за строителство и експлоатация на заведенията за здравно обслужване. П/р Т. Търновска, 2007г.
 • Качество на околната среда и здравен риск в района на град Кърджали. П/р Т. Търновска,2009г.
 • Професионални болести. ІІ изм. и преработено изд., П/р В. Костова и В. Петкова, 2009г.
 • Хигиена, хранене и професионални болести. П/р Б. Попов, 2010
 • Occupational diseases.Sofia, 2011
 • Disaster medicine (detailed plans of lectures);
 • Химически, ядрен и биологичен тероризъм – медицински аспекти (2006);
 • Медицина на катастрофите –учебник, 1995, съавт.