Основни направления в научно-изследователската работа на катедрата

  • Ранни биологични ефекти в белите дробове пир изолирано и комбинирано въздействие на йонизираща радиация и широко разпространени производствени и битови отрови;
  • Роля на липидната пероксидация и антиоксидантната защитна система при комбинирано увреждане на химични и радиационни фактори;
  • Диагностична стойност на някои маркери за цитотоксичност в бронхоалвеоларната лаважна течност при комбинирано увреждане на организма;
  • Изследване действието на антиоксиданти върху маркери за липидна пероксидация и антиоксидантна защита в белите дробове на плъхове, в условията на оксидативен стрес и върху маркери на възпаление и пролиферация, след целотелесно облъчване;
  • Изследване действието на различни класове антиоксиданти върху маркери за липидна пероксидация и основни звена на антиоксидантната защитна система в белите дробове при заболявания/медикаменти провокиращи  оксидативен стрес.