Преподавани дисциплини от Академичния състав на катедрата в бакалавърските и магистърски програми на Факултет „Обществено здраве”

  • Психиатрия с психотерапия МРЕ - редовно обучение
  • Медицинска психология МРЕ – редовно обучение
  • Приложна психология – УЗГ – бакалаври – задочно обучение
  • Приложна психология – УЗГ – магистри – задочно обучение
  • Приложна психология – „Опазване и контрол на общественото здраве”