Преподавани дисциплини от Академичния състав на катедрата във Факултет „Здравни грижи”

  • Психиатрия „Медицинска сестра”
  • Психиатрия „Акушерка”
  • Мед. психология „Медицинска сестра”
  • Мед. психология „Акушерка”