Основни направления на изследователската работа на катедра „Психиатрия и медицинска психология”

  • Епидемиология на психичните разстройства
  • Коморбидност на психичните заболявания
  • Биологични и генетични механизми на психичните разстройства
  • Съвременни  аспекти на психофармакотерапията на психичните разстройства
  • Болести на зависимостите