Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”

 

Академичният състав на сектора е представен от трима доценти и трима  асистенти. Учебната дейност включва преподаване на дисциплините епидемиология на инфекциозните болести, паразитология и тропическа медицина на студентите от медицинския факултет; подобна тематика за студентите по специалността „Опазване и контрол на общественото здраве” от ФОЗ,  както и разделите по епидемиология от програмите по болнична хигиена (с насоченост към вътреболничните инфекции) и по паразитология за студентите от останалите структурни звена на университета. В сектора има зачислени и двама редовни докторанти по „Клинична паразитология“

 

Основните направления, по които сътрудниците от сектора провеждат научно-изследователска дейност, са:

  • Теория на инфекциозната епидемиология
  • Дезинфекция и стерилизация в болнични условия
  • Дезинсекция и дератизация
  • Еидемиология и профилактика на епидемичния паротит
  • Епидемиология и профилактика на стрептококовата инфекция
  • Опортюнистични паразитни заболявания
  • Ехинококоза