Основни направления на изследователската работа на катедрата

  • Остри вирусни хепатити
  • Инфекции на ЦНС
  • Лептоспирози
  • Ехинококоза
  • Опортюнистични инфекции
  • Имунология, епидемиология и морфология на паразитните заболявания в региона
  • Епидемиология и профилактика на ваксинопредотвратими заболявания
  • Епидемиология на стрептококови инфекции