Издадени учебници и учебни пособия

 • Инфекциозни болести – І-во и ІІ-ро прераб. издание - П/р И. Диков, 1997, 1998
 • Практическа клинична инфектология, П/р И. Диков, 1999
 • Наръчник по инфекциозни болести, П/р И. Диков, 2000
 • Инфектология, П/р проф.Б. Илиев, 2001
 • Тропическа медицина, П/р проф. Б. Илиев, 2001
 • Инфекциозни болести – ІІІ-то преработено издание, „Знание”ЕООД, 2006
 • Infectious Diseases – Textbook for medical students - Volume 1. Medical University – Pleven
 • Infectious Diseases – Textbook for medical students - Volume 2. Medical University – Pleven
 • Паразитология (местни и тропически паразитози), П/р В. Боева-Бангьозова и К. Вутова, 2010
 • Клинична паразитология и тропическа медицина, п/р П. Петров и Р. Курдова, Изток-запад, 2016
 • Инфекциозни болести, I-во издание, П/р М. Тихолова, МИ АРСО, 2008
 • Инфекциозни болести, П/р Г. Генев, МФ, 2009
 • Лечение на инфекциозните заболявания, П/р Г. Генев, МФ, 2010
 • Учебник по инфекциозни болести за мед. специалисти, п/р М. Стойчева,2012
 • Епидемиология на инфекциозните болести, п/р Л. Ангелов, 2001
 • Епидемиология на инфекциозните болести, п/р Т. Димитрова, «Арсо», 2012
 • Ръководство за практически упражнения по епидемиология на инфекциозните заболявания, п/р Н. Рибарова, София, СИМЕЛПРЕС, 2013
 • Инфекциозни болести и епидемиология, п/р П. Илиева, София, Медицина и физкултура, 2013
 • Хронични заразни заболявания, п/р П. Георгиев, София, Медицина и физкултура, 2010