Сектор "Съдебна медицина и деонотология"

Сектор „Съдебна медицина и деонтология” разполага с оборудвани учебни зали, секционна зала и съвременна аудио-визуална техника. Обучението се онагледява с богат набор от микроскопски и макроскопски препарати, видеофилми и снимков материал. Научно-преподавателският състав провежда преподаване със студентите от специалност „Медицина”, „Управление на здравните грижи”, „Акушерка”, „Медицинска сестра” и със студентите от медицинския колеж.

Създадената към сектора „Медико-биологична лаборатория по съдебна медицина и деонтология” извършва широка практическа дейност – експертизи за нуждите на правораздаването, освидетелстване на граждани и е методичен ръководител на експертната дейност в централна Северна България.

Научноизследователската дейност на сектора е в областта на танатологията, съдебномедицинската идентификация, телесните повреди, етичните и деонтологични проблеми на медицинската практика.