Преподавани дисциплини от академичния състав във факултет „Медицина”

  •  „Обща медицина”  българоезиково и англоезиково обучение 
  • „Комуникативни умения”  българоезиково и англоезиково обучение 
  • Съдебна медицина и деонтология българоезиково и англоезиково обучение