Материално-техническа база на катедрата

Разполага се основно в добре оборудвани учебни зали в сградата на Ректорат 1, оборудвана е с компютри, скенери, учебни филми, монитори, видеокамера и друга аудио-визуална техника.