Преподавани дисциплини от академичния състав във факултет „Обществено здраве”

  • „Комуникативни умения” за студенти от специалност „Опазване и контрол на общественото здраве” и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”