Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата в други основни звена на МУ - Плевен

  • Физиотерапия и рехабилитация на студенти от специалност „Медицина“, българоезично и англоезично обучение.
  • Физиотерапия на студенти от специалност „Медицинска сестра“, ОКС Бакалавър.
  • Физиотерапия на студенти от специалност „Акушерка“, ОКС Бакалавър.