Специалност „Управление на здравните грижи“, Образователно-квалификационна степен „магистър“