Преподавани дисциплини от академичния състав на катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии“ в бакалавърските и магистърски програми на факултет „Обществено здраве”

 • Биоетика
 • Връзки с обществеността
 • Глобални тенденции на общественото здраве
 • Здравно законодателство
 • Здравни проекти
 • Здравноосигурителни системи
 • Икономика на здравеопазването
 • Информатика
 • История на здравеопазването и здравните грижи
 • Компютърни технологии в управление на здравеопазването
 • Лекарствена политика
 • Медицинска етика и деонтология
 • Медицинска и професионална етика
 • Медицинска информатика
 • Медицинска статистика
 • Мениджмънт и етика на хосписните грижи
 • Мениджмънт, етика и психология на хосписните грижи
 • Методика на обучението по практика
 • Методология на научно-изследователската работа
 • Организационно поведение
 • Основи на научните проучвания в здравните грижи
 • Основи на управлението в здравеопазването
 • Правни и деонтологични въпроси на здравния контрол
 • Приложение на компютрите в медицинската практика
 • Сестринска диагноза
 • Социална медицина
 • Социално и здравно законодателство
 • Управление на времето
 • Управление на здравните грижи
 • Управление на човешките ресурси
 • Управленска и бизнес етика
 • Управленски комуникативни техники и умения
 • Философия