Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата в други структурни звена на МУ-Плевен

 • Биоетика
 • Здравно законодателство
 • Информатика
 • Медицинска етика и деонтология
 • Медицинска и професионална етика
 • Медицинска информатика
 • Методология на изследователската работа
 • Палиативни грижи
 • Приложение на компютрите в медицинската практика
 • Социална медицина
 • Социално и здравно законодателство