Основни направления на изследователската работа

 • Академична и професионална етика
 • Въвеждане на автоматизирани системи за генериране на тестове и автоматизация на тестовия контрол по отделни учебни дисциплини и модули
 • Въвеждане на системи за административно обслужване на учебния процес и управление на качеството на обучението
 • Епидемиологичен анализ и оценка нa състоянието и процесите на общественото здраве в България и Европейския регион
 • Етика на общественото здраве
 • Здравно-обусловено качество на живот при здрави лица и пациенти с различни заболявания
 • Изследване възможностите за прилагането на дистанционно обучение и контрол на знанията по определени дисциплини и модули
 • Изследване на връзките, потоците информация и документооборота в Системите за управление и поддържане качеството на обучението
 • Изследователска етика
 • Качествени методи за изследване в общественото здраве
 • Клинична етика
 • Клинична етична консултация
 • Компетенции на медицинските кадри за научно-изследователска работа
 • Медико-социални аспекти и прогностични фактори при социално-значимите заболявания
 • Медико-социални проблеми на детското здраве
 • Медико-социални проблеми на здравето на жените
 • Медико-социални проблеми на старите хора
 • Организационни и етични проблеми и тенденции на развитието на хосписните/палиативни грижи в България
 • Оценка на здравната реформа чрез проучване на общественото и професионално мнение
 • Пазар на труда на здравни кадри
 • Подготовка и реализация на ръководни кадри по здравни грижи
 • Правни аспекти на упражняването на медицинската професия
 • Предотвратимата с медицински интервенции смъртност като измерител за ефективността на медицинската помощ
 • Проучване на мотивацията за постигане на успех сред студенти и други социални общности
 • Проучване на опита във вземането на етични решения в клиничната практика
 • Професионални методи и средства за качествени здравни грижи
 • Система за комплексна автоматизация на тестовия контрол в медицинското образование
 • Социални неравенства в здравето
 • Стимулиране на изграждането на "гъвкави" умения при студентите при подготовката им за професионално общуване и реализация
 • Управленска и организационна етика
 • Финансиране на болничните услуги в България
 • Фундаментални въпроси на биоетиката