Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

 • Bioethics - Basic Course
 • Ethical decision-making in healthcare
 • Readings in Bioethics
 • Social Medicine. Basic Course
 • Актуални аспекти на връзката образование-обучение-практика в здравните грижи
 • Биоетика
 • Връзки с обществеността и маркетингови комуникации
 • Глобални проблеми на общественото здраве
 • Здравноосигурителни системи
 • Информатика
 • Информирано съгласие
 • Клинична етична консултация
 • Компендиум по бизнес етика
 • Компютърни информационни технологии - Част втора- Приложение на компютрите
 • Компютърни информационни технологии - Част първа- Основи на компютрите
 • Медицинска етика
 • Медицинска статистика
 • Методика на обучението по практика
 • Наръчник по медицинска етика за медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти
 • Основи на биоетиката
 • Основи на социалната медицина
 • Ръководство за практически упражнения по биоетика
 • Социална медицина - шест издания
 • Социална медицина за бакалаври по здравни грижи
 • Управление на здравните грижи
 • Управление на човешките ресурси
 • Управленска и бизнес етика
 • Хосписни грижи – мениджмънт и етика
 • Хосписни и палиативни грижи. Световна практика и опит в България.
 • Материално-техническа база на катедрата
 • Катедрата е разположена на третия етаж в Ректорат - 2 на МУ – Плевен