Образователни цели

В Медицински колеж се провежда  обучение на кадри, които получават висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ в съответствие с нейните изисквания,  ЗВО и Единните държавни изисквания за отделните специалности.

Образователните цели, които си поставя Колежа са в съответствие с нуждите на страната и региона и образователно-квалификационната степен – подготовка на висококвалифицирани кадри чрез осигуряване на дипломно и следдипломно обучение на студенти в областта на здравните грижи и социалните дейности, отговарящо на най-високите национални, европейски и световни стандарти.

Медицински колеж провежда обучение в две професионални направления по пет специалности:

Професионално направление „Здравни грижи“:

  • Медицински лаборант
  • Рентгенов лаборант
  • Помощник-фармацевт
  • Медицинска козметика

Професионално направление „Социални дейности“:

  • Социални дейности

Обучението за всички специалности е редовно с продължителност 3 години / шест семестъра/. Реализира се в три модула: теоретично обучение, учебна практика и преддипломен стаж и гарантира на бъдещите медицински и рентгенови лаборанти, помощник-фармацевти, медицински козметици и социални работници високо професионално ниво на компетентност за упражняване на професията, умения за работа в екип, решаване на проблеми, свързани със здравните и социални грижи, промоцията и профилактиката.