Вид учебно заведение

Медицински колеж е основно звено в структурата на автономно, държавно висше училище „Медицински университет - Плевен“. Създаден е в пълно съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.