Създаване и развитие

Медицински колеж – Плевен е основан през 1948 год. като самостоятелно Медицинско училище.

Днес Колежът е основно звено в структурата на Медицински университет – Плевен със  собствени учебни програми, разработени в съответстве с ЕДИ за всяка специалност.

Медицински колеж – Плевен е основан през 1948 год. като самостоятелно Медицинско училище.

Днес Колежът е основно звено в структурата на Медицински университет – Плевен със  собствени учебни програми, разработени в съответстве с ЕДИ за всяка специалност.

Колежът се е утвърдил като авторитетно медицинско училище за подготовка на кадри за нуждите на здравните грижи, фармацевтичната практика и сферата на социалните дейности.

Започнал съществуването си като Медицински техникум и с обучение по една специалност – медицинска сестра, понастоящем МК обучава студенти по пет специалности.

Последователното разкриване на специалностите в Колежа е в съответствие решения на МЗ по предложения на ръководството на училището.

  • Медицинска сестра – Разкрита през 1948 год. От 2006 год. обучението е във ФЗГ на МУ – Плевен;
  • Акушерка – Разкрита през 1995 год. От 2006 год. обучението е във ФЗГ на МУ – Плевен;
  • Рехабилитатор – Разкрита през 1966 год. От 2008 год. обучението е във ФОЗ на МУ – Плевен;
  • Медицински лаборант – Разкрита през 1974 год.
  • Рентгенов лаборант – Разкрита през 1994 год. От 2007 год. специалността е прехвърлена в МК – Плевен от закрития Медицински колеж във В. Търново.
  • Социални дейности - Разкрита през 1983 год. От 2007 год. специалността е прехвърлена в МК – Плевен от закрития Медицински колеж във В. Търново.
  • Помощник фармацевт - Разкрита през 2009 год.
  • Медицинска козметика – Разкрита през 2016 год.

От създаването си до сега в МК – Плевен са завършили редовно обучение над 10 000 специалиста по здравни грижи. Повишили са образователната си степен над 2200 кадри. В МК – Плевен е проведено обучение на 64 специализанта в двугодишни специализации по четири специалности.

МК се гордее със своите възпитаници – голяма част от тях работят в престижни лечебно-диагностичи и профилактични заведения у нас и в чужбина, аптеки и в сферата на социалните дейности.

Голяма част от завършилите продължават обучението си в по-висока образователно-квалификационна степен  в професионални направления „Управление на здравните грижи” и „Социални дейности”.

Ежегодно Колежът провежда обучение в следдипломни тематични курсове за непрекъснато повишаване на квалификацията на кадри от областта на здравните грижи и социалните дейности.