Дейност

Студентска канцелария е спомагателно звено към Колежа, осъществяващо дейност по организацията и администрирането на учебния процес.

За постигане на образователните цели на Колежа канцеларията организира дейността си в следните направление:

 • Цялостно организиране на учебния процес по специалности;
 • Създаване, поддържане и съхранение на учебната документация;
 • Административно обслужване на студенти;
 • Административно обслужване на граждани;
 • Проучване мнението на студенти, дипломирани, преподаватели и потребители на кадри за организацията на учебния процес и качеството на обучение;
 • Участие в кандидатстудентските кампании.

Дейността на Студентска канцелария обхваща:

 • Записване на новоприетите студенти от всички специалности на Колежа;
 • Заверяване на семестър и записване в по-горен курс на студентите;
 • Подготовка на разписи на учебните занятия, изпитни графици и изпитни протоколи;
 • Издаване и заверяване на документи на студентите, удостоверяващи студентското положение;
 • Заверяване на документи на преподаватели за изпълнение на преподавателската дейност;
 • Издаване на удостоверения, академични справки и дубликати на дипломи на завършили;
 • Потвърждаване на издадени документи пред МОН, МЗ и други институции;
 • Приемане и обработване на заявления, молби и жалби от студентите;
 • Изготвяне на информации и справки, свързани с обучението;
 • Системен контрол на посещаемостта на учебни занятия;
 • Изготвяне на дипломи на завършилите студенти.