Материално-техническа (учебна) база на катедрата

За осъществяване на учебната дейност на студентите са осигурени  индивидуални работни места за всички студенти и необходимото оборудване.

Оборудвани са учебни кабинети по:

 • Социално-педагогическа работа;
 • Социална закрила;
 • Социални умения и социално-икономическа рехабилитация;
 • Общи и палиативни грижи;
 • Технология на лекарствата;
 • Фармацевтични грижи;
 • Медицински изделия;
 • Фармакогнозия и фармацевтична ботаника;

Лекционните зали и учебните кабинети  разполагат с:

 • съвременна онагледяваща техника;
 • възможности за използване на интернет;
 • лабораторна техника и лабораторно оборудване;
 • съвременно обзавеждане в съответствие със спецификата на учебните кабинети.

Учебната практика се провежда в утвърдени от Академичен съвет учебно-практически бази включващи:

 • социални институции и неправителствени организации;
 • поделения на МВР;
 • болнични аптеки;
 • аптеки за обслужване на населението;
 • дрогерии;
 • аптечни складове;

По време на практическото обучение усвоените знания се обогатяват и затвърждават. Студентите се запознават със спецификата на работа в различните звена, добиват умения за извършване на практически дейности, за работа със специфични документи, да вземат решения в конкретна реална обстановка и случай, да осъществяват комуникации на различни нива, да работят в екип и др.