Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата

 

·    Технология на лекарствата и биофармация;

·    Социална фармация и фармацевтично законодателство;

·    Фармакогнозия;

·    Фармацевтични грижи;

·    Медицински изделия;

·    Хранителни добавки;

·    Организация и методика на работа на социалния работник;

·    Основи на социалната работа;

·    Социални умения;

·    Социална закрила;

·    Палиативни грижи;

·    Общи грижи за болния;

·    Педагогика;

·    Социална педагогика;

·    Учебна практика.

 

Основни направления на научно-изследователската работа на катедрата

 

·    Социална педагогика – методика на изследване в социалната сфера;

·    Разработване на проекти свързани с дейности в социалните услуги;

·    Социално-педагогическа работа за деца и семейства в риск;

·    Социална работа с лица с увреждания;

·    Проучвания в областта на интеграцията на хората с увреждания;

·    Технология на лекарствата;

·    Социална фармация.

 

 

Издадени учебници и учебни помагала от преподавателите в катедрата

 

·    Сборник с нормативни документи, въпроси и казуси за самоподготовка на студенти от специалност „Социални дейности”;

·    Социална работа с деца, преживели насилие – казуси и управление на случай;

·    Теория на възпитанието и дидактика - ръководство по педагогика за студенти от специалност „Социални дейности“;

·    Социална педагогика – учебник за студенти от специалност „Социални дейности“;

·    Формиране на умения за независим живот за деца от 3 до 7 години – наръчник за обучители;

·    Социални грижи – учебно помагало за студенти от специалност „Социални дейности“;

·    Управление на социалните дейности - учебно помагало за студенти от специалност „Социални дейности“;

 

 

Материално-техническа (учебна) база на катедрата

За осъществяване на учебната дейност на студентите са осигурени  индивидуални работни места за всички студенти и необходимото оборудване.

Оборудвани са учебни кабинети по:

·    Социално-педагогическа работа;

·    Социална закрила;

·    Социални умения и социално-икономическа рехабилитация;

·    Общи и палиативни грижи;

·    Технология на лекарствата;

·    Фармацевтични грижи;

·    Медицински изделия;

·    Фармакогнозия и фармацевтична ботаника;

Лекционните зали и учебните кабинети  разполагат с:

·    съвременна онагледяваща техника;

·    възможности за използване на интернет;

·    лабораторна техника и лабораторно оборудване;

·    съвременно обзавеждане в съответствие със спецификата на учебните кабинети.

Учебната практика се провежда в утвърдени от Академичен съвет учебно-практически бази включващи:

·    социални институции и неправителствени организации;

·    поделения на МВР;

·    болнични аптеки;

·    аптеки за обслужване на населението;

·    дрогерии;

·    аптечни складове;

По време на практическото обучение усвоените знания се обогатяват и затвърждават. Студентите се запознават със спецификата на работа в различните звена, добиват умения за извършване на практически дейности, за работа със специфични документи, да вземат решения в конкретна реална обстановка и случай, да осъществяват комуникации на различни нива, да работят в екип и др.