Основни направления на научно-изследователската работа на катедрата

  • Клинична химия – методични и клинични проучвания в областта на клиничната химия, качествен контрол и интерпретация на лабораторните резултати;
  • Познания и опит в работата с различни анализатори в клиничната лаборатория – селективни биохимични анализатори, йон-селективни анализатори, глюкоаналайзер, имунологични анализатори, хематологични броячи;
  • Автоимунитет и автоимунни заболявания;
  • Флоуцитометрично изследване на тромбоцити, тромбоцитно-левкоцитни агрегати и левкоцити при различни групи болни;
  • Флоуцитометрична имунофенотипизация на злокачествени хематологични заболявания;
  • Анализ на спермална ДНК-фрагментация за установяване на причините за стерилитет и инфертилитет;
  • Неферментиращи глюкоза Грам-отрицателни бактерии;
  • Идентификация на бактериите с молекулярно-генетични методи;
  • Резистентност на бактериите към антимикробни средства.